Strona główna
Przejdź do danych tabeliPrzejdź do menuPrzejdź do wyszukiwaniaWykaz skrótów
STATYSTYKA-24.pl | Obliczenia statystyczne on-line | Statystyka do prac dyplomowych
Table data
Analiza statystyczna i opracowanie wyników badań własnych

   

Proponowane obliczenia statystyczne

 
MINIMUM STANDARD STATYSTYKA-24
Wersja oblicze? statystycznych MINIMUM Wersja oblicze? statystycznych STANDARD Wersja oblicze? statystycznych STATYSTYKA-24

 

Statystyki opisowe:
3 dni robocze,
Cena: 99,00 z?

 

 

wi?cej

 

Pe?na statystyka:
3 dni robocze,
Cena: 150,00 z?

 

 

wi?cej

 

 

Statystyki + interpretacja:
24 godziny,
Cena: 200,00 z?

 

 

wi?cej

 

 

 
 
 
Ró?norodno?? stosowanych metod oblicze? statystycznych

 

 

statystyka dla studentów

 

 

 

 

Oferowane Obliczenia Statystyczne i inne usugi:

Wpisywanie wyników badań własnych z dostarczonych do nas ankiet/testów badawczych oraz wyliczanie odpowiednich statystyk

Wykonywanie podstawowych obliczeń statystycznych (statystyki opisowe: liczności, średnia, mediana, wariancja, odchylenie standardowe) oraz tworzenie wykresów na podstawie statystycznych obliczeń

Przeprowadzanie analizy statystycznej przy użyciu - w zależności od wymogów metodologicznych badania -  statystyk paramentrycznych lub statystyk nieparametrycznych.

Badanie statystycznych zależności i związków korelacyjnych przy użyciu specjalistycznych metod statystycznych

Analiza statystyczna zebranych danych metodą analizy wariancji (ANOVA, MANOVA), ich statystyczna interpretacja przy użyciu zaawansowanych statystyk

   

 

 
 
 
Raporty, obja?nienia, pomoc i wsparcie w trakcie procesu oblicze? statystycznych

 

statystyka on-line

 

 

 

 

 

 

 

Proces oblicze? statystycznych ko?czy si? sporz?dzeniem raportu statystycznego z bada?, który w zale?no?ci od wybranego Pakietu Oblicze? Statystycznych mo?e zawiera? równi? interpretacj? statystyczn? wykonanych oblicze?.

 

Przygotowanie atrakcyjnej wizualizacji oblicze? statystycznych: tabel statystycznych i wykresów statystycznych gotowych do zamieszczenia w docelowej pracy w rozdziale po?wieconym obliczeniom statystycznym.

 

Klarowny i przyst?pny opis zastosowanych metod statystycznych, zarówno w wersji gotowej notki do zamieszczenia w  pracy dyplomowej jak i obszernych wyja?nie? dotycz?cych ka?dej z metod statystycznej zastosowanej w trakcie analizy statystycznej i wykonanych w tym zakresie oblicze? statystycznych.

 

Wsparcie metodologiczne oraz techniczne równie? po wykonaniu zlecenia - obja?nienie wykorzystanych metod statystycznych, zastosowanych technik statystycznych oraz u?ytej metodologii statystycznej.

   

 

 
 
 
Wygodny panel zarz?dzania danymi

obliczenia statystyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel zarz?dzania danymi pozwala na:

 

Sk?adania zlece? oblicze? statystycznych on-line.

 

Bie??c? obserwacj? prowadzonej analizy staytstycznej.

 

Prosty sposób przekazania bazy danych z wynikami bada? w?asnych.

 

Odbiór ko?cowego raportu oraz mo?liwo?? ka?dorazowego wgl?du w wyniki ko?cowe bada?.

 

Przyjazny sposób regulowania p?atno?ci on-line.

 

Mozliwo?? logowania za po?rednictwem Facebooka.

   

 

 
 


Copyright by arnold basinski ® 2008-2013            
Regulamin - Polityka prywatnosci - Partnerzy - Mapa strony -
STATYSTYKA-24.pl | Obliczenia statystyczne on-line | Statystyka do prac dyplomowych

Analiza statystyczna, Statystyczne obliczenia, Statystyka, Statystyka - korelacja, Statystyka - Regresja, Statystyka - ANOVA, Statystyka - MANOWA, Statysty - katabele krzyżowe, Statystyka - Statystyczne Testy Parametryczne, Statystyka - Statystyczne Testy Nieparametryczne, Szybka Statystyka, Statystyka w 24 godziny, Pilne obliczenia Statystyczne, Statystyka - Obliczenia dla Studentów, Statystyka do Prac Magisterskich, Statystyka do Prac Dyplomowych Potrzebujesz obliczeń Statystycznych - zadzwoń, Statystyka - Obliczenia w 24 godziny, Statystyka - Przeliczymy twoje wyniki badań, Statystyka - online, Statystyka - SPSS, Statystyka - EXCEl, Statystyka - R, Statystyka - Szybkie obliczenia statystyczne, Statystyka - SPSS24.pl, Statystyka - tanie obliczenia, Statystyka - szybkie statystyki, Statystyka - rzetelne obliczenia statystyczne

stat4u